اجرای کانالهای اتصالی سرریز سدهای P2S5D3-P3S1D1-P3S2D1-P3S2D2 به کانالهای هدایت کننده آب به دریا بصورت EPC

   اجرای کانالهای اتصالی سرریز سدهای

 

کشور :ایران

محل پروژه : عسلویه
کارفرما : شرکت نفت و گاز پارس
قیمت پروژه : 88,000,000,000 ریال
تاریخ شروع پروژه : 87/10/04
تاریخ اتمام پروژه : 91/12/17

 

ملاحظات :  در راستاي تكميل پروژه هاي مهار و دفع سيلاب بالا دست  جاده كشوري و هدايت آب خروجي از سر ريزها و تخليه كننده هاي تحتاني سدهاي P3S2D2 ، P3S2D1  ، P3S1D1 ، P2S5D3  و همچنين جمع آوري و هدايت روال آب مسيل هاي خارج از حوزه هاي سدهاي مذكور به سمت كانال هاي احداث شده در پائين دست جاده كشوري، شركت بلندطبقه به دعوت مديريت فازهاي 17 و 18 در مناقصه شماره 35-87-512 طراحي و اجراي مهار و دفع سيلاب شركت نموده و برنده مناقصه گرديد.
مختصري از شرح كار قرارداد.

 این پروژه در چهار جبهه کاری و 6 کانال به شرح ذیل می باشد:

1- C2A-P3S2D1
2-  C2B-P3S2DA
3- C1-P3S2D2
4-  C3A-P3S1D1
5-  C3B-P3S1D1
6- C4-P2S5D3
7-  سازه مهار و دفع سيلاب مسيل واقع در جنب فلرهاي 17و18

 مدت تسریع : در مدت پیمان با احتساب تاخیرات مجاز

 خلاصه احجام پروژه:

مترمکعب 195000 کانال کنی و خاکبرداری
مترمکعب 70000 خاکریزی
تن 1900 آرماتوربندی
مترمربع 40000 قالب بندی
مترمکعب 14000 بتن ریزی
مترمربع 13000 پرایمر

 

 

 

تماس با ما

  021-44333320 -  فاکس: 44330310-021
  info@bolandtabagheh.ir
   تهران -خيابان شهران - پائين تر از فلكه اول شهران - نبش كوچه جهاد - پلاك50
     
bolten portal